سخت ترین و مهم ترین سوالات آیین نامه رانندگی 1400 – گواهیار

در تقاطعهایی که مسیر جداگانه گردش به راست به وسیله جدول یا خط کشی تعبیه نشدهاست، در هنگامی که چراغ راهنمایی و رانندگی قرمز است، رانندگانی که قصد گردش به راست داشته باشنددر صورت نصب تابلوی ویژهای که گردش به راست را مجاز اعلام مینماید، میتوانند از منتهی الیه سمتراست راه و با رعایت احتیاط و حق تقدم عبور وسایل نقلیه و پیادگانی که با چراغ سبز در حال عبورمیباشند، وارد راه مجاور سمت راست شوند. در هر حال وسایل نقلیه در حال گردش باید حق تقدم عبور وسایل نقلیهای را که در مسیر مجاز خودمستقیم میروند و حق تقدم پیادگانی را که از گذرگاه پیاده در حرکتند رعایت نمایند. پ – چراغ قرمز برای ایست- رانندگان وسایل نقلیهای که با چراغ قرمز برخورد میکنند باید پیش از خطویژه ایست، توقف کامل نمایند و در صورت نبودن خط ایست در فاصله پنج متری چراغ راهنمایی و رانندگیبایستند و تا روشن شدن چراغ سبز و تخلیه تقاطع از وسایل نقلیه منتظر بمانند. ت – برای تغییر مسیر و یا تغییر خط حرکت، در فاصله مناسب، چراغ راهنمای سمت راست یا چپ رابر حسب مورد، روشن کنند.

آزمون گواهینامه زانندگی
پاسخ: روشن نگه داشتن خودرو حتی در صورتیکه خودرو قابلیت حرکت ندارد. در خیابانها و یا تقاطعهایی که سطح آنها به شکل شطرنجی و به رنگ زرد و سیاه نقاشیشده، هنگامی که تراکم خودروها زیاد است و امکان تخلیه به هنگام تقاطع وجود ندارد، رانندگان موظفندپیش از محل نقاشی شده متوقف شوند و مسیر حرکت دیگر خودروها را باز نگه دارند. راننده هر وسیله نقلیهای که مرتکب تصادف منجر به جرح یا فوت گردد، موظف استبلافاصله وسیله نقلیه را در محل تصادف متوقف ساخته و با نصب علایم ایمنی هشدار دهنده برابر ماده (۷۱)این آییننامه، رانندگان وسایل نقلیه دیگر را از وقوع حادثه آگاه سازد و تا هنگامی که تشریفات مربوط بهرسیدگی از سوی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه پایان نیافته از تغییر وضع وسیله نقلیه یا صحنه تصادفخودداری نموده و بلافاصله اقدام به انتقال مجروحان به مراکز درمانی نماید. واحدهای راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند پس از اطلاع از وقوع تصادف، در اسرعوقت اقدام به اعزام کارشناس تصادف به همراه تجهیزات و امکانات نظیر کمکهای اولیه، دوربین عکاسی وفیلمبرداری، آمبولانس، جک بادی و یا جرثقیل و مانند آنها، بر حسب نیاز نمایند. وسایل نقلیه مسافربری حق ندارند حیوانات و بارهایی را که برای مسافران ایجاد مزاحمت یاتولید بوی نامطبوع و آلودگی مینمایند و همچنین بارهایی که از گلگیرها و یا از درون اتاق به اطراف تجاوزنماید، زمان امتحان آیین نامه رانندگی حمل نمایند.

نصب آگهی یا علامت یا تابلو یا وسایلی که دارای شباهت با علایم و یا تابلوهای راهنماییو رانندگی باشد یا از آنها تقلید شود و یا منظور از آن هدایت و کنترل وسایل نقلیه باشد و یا به طریقی باعثجلوگیری از دیدن علایم و تابلوراهنمایی و رانندگی گردد و همچنین نصب چراغهای رنگی تبلیغاتی در کنارچراغهای راهنمایی و رانندگی به طوری که موجب اشتباه رانندگان گردد ممنوع است. نصب مخزن (باک) اضافی و یا غیر استاندارد برای مصرف سوخت وسایل نقلیه عمومیباربری و مسافربری ممنوع است و همچنین حمل مواد خطرناک در جادهها تنها با وسایل نقلیه ویژه و بارعایت مقررات مربوط مجاز است. تبصره – حمل مواد سوختی خارج از مخزن (باک) و استفاده از وسایل آتش زا مانند اجاق گاز سفری(پیک نیکی)، بخاری و مانند آن در وسایل نقلیه ممنوع است. در دو طرف عقب وسایل نقلیه طویل باید دو عدد علامت نشان دهنده وسیله نقلیه طویل(مستطیل زرد یا سفید رنگ که دارای حاشیه قرمز است) الصاق گردد تا رانندگان وسایل نقلیه پشت سر را ازطویل بودن آنها آگاه گرداند. کدامیک از تابلوهای زیر یک طرفه بودن را نشان می دهد؟ ب ـ بلند کردن دست یا دستهای مأمور به دو طرف و به طور افقی – مفهوم این حرکت برای کلیه استفادهکنندگان از راه که جهت حرکت آنها در امتداد جهت نشان داده شده با دست یا دستهای مأمور صلاحیت دارمیباشد، به معنای ایست خواهد بود.

آزمون راهنمایی رانندگی
الف ـ بلند کردن دست به طور عمودی- مفهوم این حرکت برای کلیه استفاده کنندگان از راه به معنای توجهتوقف خواهد بود. ث – چراغ چشمک زن قرمز برای ایست و عبور- رانندگان وسایل نقلیه در صورت برخورد با این چراغنباید از خط ایست و یا در صورت نبودن خط ایست از تراز چراغ راهنمایی و رانندگی فراتر روند و بایدتوقف نموده و پس از اطمینان از نبودن خطر تصادف، حرکت و عبور نمایند. در نقاطی که کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه وجود ندارد و یا حضور به هنگامآنان مقدور نباشد مسئولان امر میتوانند از نظرات مستدل حداقل سه نفر از رانندگان پایه یکم و یا پایه (ت)استفاده نمایند. سوالات آیین نامه فصل اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توجه : نمونه سوالات آزمون های پایه سوم – دوم – اول و موتور سیکلت همه مشابه هم می باشند منتهی آزمون شهری متفاوتی دارند. برخی از سوالات آسان آزمون آیین نامه آنقدر آسان است که فقط با داشتن اطلاعات عمومی می توانید پاسخ صحیحی را به آن بدهید . تبصره – مفاهیم رنگ و شکل علایم و تابلوها و چگونگی رفتار رانندگان پس از دیدن آنها، که درکتابهای آموزشی باید ارایه شود، از سوی کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت راه وترابری و راهنمایی و رانندگی تهیه و به همراه این آییننامه برای اطلاع عمومی در اختیار مراجع صلاحیت دارو با همکاری شوراهای اسلامی شهرها در اختیار عموم مردم قرار میگیرد.

ایندکسر