آبی فدرال اتحادیه های اعتباری شعبه در ایری افتتاح در هفته آینده

ایری — شاین مبتنی بر آبی فدرال اتحادیه های اعتباری خود را باز کنید آخرین کلرادو شاخه هفته آینده در ایری.

این شاخه جدید در 3085 Ridgeview درایو باز خواهد شد ژوئن 29.

“با روی باز از ما ایری محل آبی در حال رشد است در یکی از کلرادو برتر جوامع است. ما نگاه به جلو به عنوان بخشی از ایری که در آن ما ادامه خواهد داد به انجام خوب و پیروزی برای ما اعضای” آبی FCO مدیر عامل استفانی Teubner گفت: در یک بیانیه آماده.

آبی موجود تخته سنگ دره و شمال کلرادو شاخه در بولدر, Broomfield, Wellington, فورت کالینز و لافایت.

© 2020 roberto blizzard Media LLC

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>