ایری امنا در هفته گذشته تایید $30,000 خدمات توافق با W. L. پیمانکاران, Inc. برای تعمیرات و ارتقا در ترافیک سیگنال کابینه در تقاطع Arapahoe جاده و 119 خیابان.

در این کابینه که کنترل چراغ های راهنمایی در تقاطع برخورد کرد و آسیب دیده است.

با توجه به گزارش کارکنان تعمیرات جزئی تکمیل شد به سیگنال های کاربردی.

شهر درخواست یک نقل قول از W. L. پیمانکاران برای تکمیل نیاز به تعمیر کار و همچنین به عنوان به روز رسانی کابینه شامل دو درب دسترسی و یک باتری پشتیبان گیری از سیستم.

تعمیر کار هزینه حدود $19,212 و ارتقا کار هزینه حدود $8,567 در مجموع $27,779. کارکنان درخواست اضافی $2,221 برای موارد پیش بینی نشده.